maanantai 9. marraskuuta 2009

Svenska kyrkans lärogrund har ändrat!

De är stora grundstenar som var bytt i den Svenska kyrkan i förra veckorna. I Bibelen skrevs Kristi kyrkan är byggd på apostlarnas och profeternas grund med hörnstenen Jesus Kristus (Ef. 2:20). Nu har Svenska kyrkan hoppat av från den apostoliska grunden i läran om den kristna äktenskapet. Om detta får vi läsä i en tidning Kyrka och Folk (nr.45/2009. Prenumerera den här väckelsekristen och en bra luthersk tidning!)

Tidningen publiserade två svenska kristen föreningens uttalande gällande kristlig syn om äktenskapet.

Reservation från Frimodig kyrka om äktenskapsbeslutet

Svenska kyrkan har, liksom den samlade kristenheten, uppfattat att Jesu undervisning om äktenskapet är entydig. Skaparen gjorde från början människan till man och kvinna och avsikten är att de två ska bli ett. Denna goda bekännelse läses vid varje vigsel och det ät uppenbart att ett kristet äktenskap där Jesu egna ord inte kan eller ska läsas, blir en självmotsägelse.
I RESERVATION 2 till läronämnden slås fast, att enligt evangelisk luthersk bekännelse kan inte kyrkan "lära och införa något som direkt strider mot Bibeln som översta norm i kyrkan." Vi ansluter oss till denna klara och välgrundade mening.
VI ANSLUTER OSS också till ställningstagandet i reservation 4 till samma betänkande från Läronämnden: Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära kan inte förändras utifrån det underlag Kyrkostyrelsen presenterat och att beslutet inte
kommit till på ett sätt som står i samklang med tron, bekännelsen och läran.
FÖR ATT ALLS kunna fatta beslut med den skyndsamhet som påstås ha varit av nöden, har Svenska kyrkan nonchalerat de ekumeniska förpliktelser som träffats. Detta skadar det kyrkliga enhetsarbetet och uppenbarligen Svenska kyrkans möjligheter att agera som ekumenisk brokyrka. I reservation 3 till Läronämnden heter det: "Bristen på dialog och gemensamt samtal är allvarlig och bryter enligt vår uppfattning mot andan i de ekumeniska avtal om kyrkogemenskap som vi ingått."
Kyrkomötet har fattat ett beslut som mötet egentligen inte kunnat fatta därför att det strider mot bekännelsen, inte kommit till på ett sätt som står i samklang med tron, bekännelsen och läran och därför att bristen på dialog och gemensamt samtal är uppenbar och strider mot de ekumeniska förpliktelser Svenska kyrkan träffat.
DEN OMRÖSTNING SOM genomförts i kyrkomötet visar att det finns en betydande minoritet, som alls inte fått se sina invändningar mot beslutsunderlaget eller frågor inför det be varade.
Kyrkomötet har fattat ett ideologiskt men inte ett teologiskt underbyggt beslut.
OMGIVNA AV EN sky av vittnen som om äktenskapet trott, lärt och bekänt det Jesus säger om Skaparens avsikt om äktenskapet ser vi att der fattade beslutet är en nullitet. Kyrkans lära är en annan än vad kyrkomötets majorirer beslutat. Att kyrkomöten far vilse är dock inte någon nyhet. Det var också de evangeliska reformatorernas insikt. Sådana kyrkomötesbeslut kunde de för evangeliets skull inte följa.

Uppsala den 22 oktober 2009
/Undertecknat av Frimodig kyrkas ledamöter och flera andra

Uttalande från aKF

Med anledning av kyrkomötets beslut om vigsel av enkönade par gör arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (aKF) följande uttalande:
Ett kristet äktenskap, sådant det alltid uppfattats och såsom i stort sett alla kristna kyrkor uppfattar saken, förutsätter en man och en kvinna. Det manliga och, det kvinnliga kan inte ersättas utan att föreningen blir något annat än ett äktenskap. Detta är ett grundfaktum, ett sakförhållande som står över vad man kan rösta om. Kyrkomötets beslut går i en helt annan riktning, och bekräftar den neutrala lagstiftning Sveriges riksdag antagit. Riksdagens beslut avsöndrade statens äktenskapsuppfattning från den kristna. Svenska kyrkan har nu följt efter. Det fattade beslutet innebär inte, såsom ärkebiskopen påstår, en vidgning av definitionen
av vad som är ett äktenskap, utan hela äktenskapsuppfattningen har ändrats, och, liksom statens, blivit sekulär.
ARBETSGEMENSKAPEN KYRKLIG FÖRNYELSE uttalar därför som sin uppfattning, att det äktenskap Svenska kyrkan framdeles sammanviger till, och som vilar på den nu antagna, förändrade teologin, inte är ett kristet äktenskap, utan något annat. Ett kristet äktenskap förutsätter en man och en kvinna som av fritt val lovar varandra livslång trohet. Denna traditionella uppfattning, som bygger på komplementariteten mellan manligt och kvinnligt, ställs i skarp motsats till den" persongemenskap" som enligt den nya teologin anses vara det konstitutiva elementet. Det kan inte längre anses vara en principiell skillnad mellan att ingå ett borgerligt äktenskap och det som Svenska kyrkan sammanviger till.
KONSEKVENSEN AV KYRKOMÖTETS beslut är alltså att den tusenåriga institution som det kristna äktenskap e r utgör, inte längre förvaltas av Svenska kyrkan.
För kristna män och kvinnor, tillhöriga Svenska kyrkan, borde därför framgent det mest konsekventa vara, att välja att gifta sig borgerligt. Den därpå följande välsignelseakten, som därför inte behöver uttrycka den nu antagna falska läran, kan då komma att utformas så att den traditionella kristna uppfattningen om vad ett äktenskap är bli tydlig.

Ei kommentteja: