tiistai 20. tammikuuta 2009

Vänbrev 1/09

Gudsfrid vänner!

”I Jesu namn”
I den kyrkliga kalendern börjades det nya året ”i Jesu namn”. Kan man börja det något bättre? Jesu namn är Guds sons namn. I Guds son skapades allt synligt och osynligt, och i honom hålls de alla i kraft. Guds son är grunden för vår existens, är vi då gudaktiga eller ogudaktiga.

Läran om Jesu två naturer
Guds son är ”i från fadern född före all tid. Född och icke gjord, samma väsende med fadern. Gud av Gud, ljus av Guds klarhets ljus, sann Gud av sann Gud.......” Såsom vi läser i den Nicaenska bekännelsen. Läran grundar sig på bibeln.

Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.

Vi känner inte enbart Guds son, vi känner Gud son genom Jesus. Profeterna i gamla testamentet kungör oss om Guds son, som tar en människo gestalt. Då skedde det som känns ofattbart: En gränslös Gud blir begränsad, gränslös oändlig, odödlig dödlig. En jungfru blir havande av den helige ande, på ett andligt sätt och födde köttsligt en son, Jesus Kristus. Maria fick bli ”Guds föderska” (detta värdefulla namn fick hon redan under de första århundradena). På detta sätt är Guds natur och mänsklighetens natur i Jesus fullkomligt närvarande alltid och hela tiden tillsammans. ”Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss” Jesus är 100 % människa och 100% Gud i samma person.

När vi läser Sakarja bok kan vi förvånas ännu mera, Gud sänder en Herde, som han själv tar livet av. Gud dräper en Gud! Svärd, upp mot min herde, mot den man som fick stå mig nära! säger HERREN Sebaot. Må herden bliva slagen, så att fåren förskingras (Sak. 13:7). Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de hava stungit. (12:10). Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade. (Jes. 53:5). Och bland de ogudaktiga fick hans in grav bland de rika kom han först, när han var död fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun.(Jes. 53:9)

På en sådan Jesus Kristus tror vi. Himlarnas himmel är för små för honom, Ändå ryms han i sin gudomlig- och mänskliga gestalt i ett litet nattvardsbröd!

I Jesu namn, amenÅret 2009
I Jesu namn vill vi även detta år göra evangelie arbete. Vi får i hans nåd och kraft ”uppmuntra våra sinnen och upplyfta våra huvuden”. Evangelie predikan är inte i våra avgöranden. Utan vi gör detta arbete på grund av Guds sons missionsbefallning. Den är given för oss alla enskilt och tillsammans.

Be för detta arbete, kom med på resor (i bilen finns plats). Här nedan finns några plockade resor och uppgifter ur januaris kalender.

Förbönslista- januari
- För enhet inom Rauhan sana
- För barn och ungdomarnas trosväxt.
- För ett fritt Guds ords predikan
-6.1 Karjasilta församling, tal på Kaukovainios kyrkotextil seriens vigselfest.
-8.1 I Toukomettinen. Katekes – och skriftskola för två utlänningar (fortsätter varje vecka).
-10.-11.1 Kokkola närvilä möten/ungdomssamling.
-14.1 Oulu/Toukomettinen missionsgrupp och katekeskvart.
-15.1 Gammaltroende präster i norra finland samlas i Tornio.
-18.1. Oulu Toukomettinen, möte.
-19.1 Paulus synodens styrelsemöte.
-25.1. Missions resa till mellersta österbotten ( av Ylivieskas Rauhan Sana. Himago och Rautio gudstjänst samt möte).
-28.1. Oulu/Toukomettinen missionsgrupp och katekeskvart.

Skrift- och katekesskola för utlänningar
Har du utländska vänner som önskar en grundundervisning i kristendomen? Berätta för dem om katekes och skriftskolmöjligheten. Jag håller en sådan i Toukomettinen bönehus varje vecka. Undervisningen är finskspråkig men även engelskspråkig vid behov.


Om ekonomi
Missionsringen har för tillfället ca. 200 medlemmar. Vi önskar bli minst 250 medlemmar, och kunna samla in 4000-5000 euro i månaden, på detta sätt skulle även pengar lämnas över för verksamheten. Arbetstagarens sociala kostnader är stora i Finland, den största delen av lönen går till staten såsom pensionsavgifter osv. Höstens löner har vi kunnat betala. Ett tack till Herren!

På vilket sätt kan jag ge?
Om det är möjligt, kan du före den 15 varje månad betala in en summa. Storleken bestämmer du själv.

Konto: Innehavare: LFF rf./ Pöyhtäris stödgrupp
Kontonr. 106530-223499
Ref. nr. 13

Låt banken sköta din månadssumma- gör en betalnings överenskommelse
Banken betalar automatiskt varje månad till kontot den summan som du vill bidraga med. Eller så besöker du banken personligen och ber dem sätt in en önskad summa till kontot.

Vesas stödgrupp

Ei kommentteja: